• 21.12.2023
  • 1 Min čitanja

GDPR-Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.travnja 2016 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka ( GDPR – General Data Protection Regulation) izravno s primjenjuje u RH od 25. svibnja 2018. godine.

Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane Općine Kotoriba koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarenju prava na zaštitu osobnih podataka.

Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati ako je obrada podataka nužna radi ispunjavanja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u izvršavanju javnih ovlasti.

Osobni podaci – svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik“); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. ( Uredba EU 2016/678 EUROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA )

Ako korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem Službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: sluzbenik.gdpr@kotoriba.hr ili poštansku adresu Općina Kotoriba, Kolodvorska 4, 42329 Kotoriba.

- Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka 

- Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka 

 

OBRASCI

- Zahtjev ispitanika na ispravak informacija

- Zahtjev ispitanika na pristup informacijama

- Zahtjev ispitanika za povlačenje privole

- Zahtjev ispitanika za pravo na brisanje

- Zahtjev ispitanika za pravo na ograničenje obrade

- Zahtjev ispitanika za pravo na prigovor