Petak, 21 Srpanj 2023 11:31

JAVNI POZIV ZA sufinanciranje troškova stanovanja mladih

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA KOTORIBA

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 551-02/23-01/07

URBROJ: 2109-9-1-23-1

Kotoriba, 21. srpnja 2023.

 Na temelju Provedbenog programa Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u razdoblju od 2021. do 2024. godine i Odluke o raspisivanju i provedbi Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (KLASA:001-01/23-01/17, URBROJ:519-02-1/7-23-1 od 5. svibnja 2023. godine) načelnik Općine Kotoriba raspisuje sljedeći

JAVNI POZIV

za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje  troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela financijskih potpora usmjerenih na sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih u 2023. godini (dalje u tekstu: Javni poziv) s ciljem demografske obnove i izjednačavanja mogućnosti ostanka mladih obitelji i mladih u Republici Hrvatskoj. 

Financijska potpora u okviru Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini (KLASA:001-01/23-01/17, URBROJ:519-02-1/7-23-1 od 5. svibnja 2023. godine) osigurana je od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI FINANCIJSKE POTPORE

Prihvatljivi korisnici financijske potpore su mlade obitelji i mladi s prebivalištem na području Općine Kotoriba najmanje godinu dana prije podnošenja prijave.

Mladima u smislu ovog Javnog poziva smatraju se: 

-           državljani Republike Hrvatske 

-           mlade osobe (samci) koje nisu u bračnoj, odnosno izvanbračnoj zajednici u dobi od 18 do 30 godina u trenutku podnošenja prijave 

-           zaposleni na neodređeno ili određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore 

-           osobe koje nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično 

-           osobe čija mjesečna primanja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH 

-           osobe koje nemaju u vlasništvu / suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu

Mladom obitelji u smislu ovog Javnog poziva smatra se podnositelj zahtjeva, njegov bračni ili izvanbračni partner te djeca, ukoliko ih imaju, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva nije stariji od 45 godina života u trenutku podnošenja prijave te da ispunjava sljedeće uvjete: 

-           oba bračna / izvanbračna partnera su državljani Republike Hrvatske 

-           oba bračna / izvanbračna partnera su zaposleni na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore 

-           bračni / izvanbračni partneri nisu korisnici istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično 

-           mjesečna primanja oba bračna / izvanbračna partnera, po osnovi plaće, ne prelaze visinu dvije prosječne neto plaće u RH 

-           bračni / izvanbračni partneri nemaju u vlasništvu / suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu

-           ni jednom od bračnih / izvanbračnih partnera nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

Mladom obitelji u smislu ovog Javnog poziva smatra se i jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj koji nije stariji od 45 godina u trenutku podnošenja prijave i ispunjava sljedeće uvjete: 

-           roditelj je državljanin Republike Hrvatske 

-           roditelj je zaposlen na neodređeno vrijeme ili na određeno vrijeme u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod istog poslodavca prije podnošenja prijave te zaposleni za cijelo vrijeme korištenja potpore 

-           roditelj nije korisnik istovjetnih potpora od strane jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave, javnih i državnih tijela i slično 

-           mjesečna primanja roditelja po osnovi neto plaće ne prelaze visinu prosječne plaće u RH 

-           roditelj nema u vlasništvu / suvlasništvu stan, kuću ili drugu nekretninu 

-           roditelju nije izrečena mjera obiteljsko-pravne zaštite

III.       PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove stanovanja mladih obitelji i mladih s prebivalištem na području Općina Kotoriba najmanje godinu dana prije podnošenja prijave. U prihvatljive troškove stanovanja ne ulaze troškovi korištenja garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, porezi, i slično.

Sufinanciraju se troškovi stanovanja korisnicima koji imaju slobodno ugovorene najamnine s najmodavcima fizičkim osobama te koji ugovorom ovjerenim od strane mjerodavnog tijela i prijavljenim Ministarstvu financija odnosno Poreznoj upravi dokažu postojanje podstanarskog odnosa u stambenom objektu koji se nalazi na području Općine Kotoriba. 

Ugovor o najmu mora biti sklopljen najmanje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.  Korisnici koji sklope dodatke i izmjene ugovora nakon objave ovog Javnog poziva, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se izmjenama i dopunama ne povećava iznos ugovorene najamnine. Korisnici koji zbog isteka ugovora prije 31. prosinca 2023. godine sklope novi ugovor o najmu, mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova stanovanja ukoliko se novim ugovorom ne povećava iznos ugovorene najamnine. Korisnici s najmodavcem ne mogu biti srodnici po krvi u ravnoj liniji, kao niti vlasnici ili suvlasnici trgovačkog društva ili obrta koji je najmodavac stana. 

Korisnici su obvezni prijaviti svaku promjenu u roku 15 dana od dana nastanka okolnosti koja utječe na korištenje priznatog prava.

III.       IZNOS FINANCIJSKE POTPORE

Financijska potpora po korisniku iznosi:

Za mladu obitelj sa djecom: 180,00 EUR (1.356,21 kuna) mjesečno 

Za mladu osobu i mladu obitelj bez djece: 120,00 EUR (904,14 kuna) mjesečno 

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom korisniku: 

Mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 EUR (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. 

Mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 EUR (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.

IV. POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi za dodjelu financijske potpore podnose se na propisanim obrascima sa pripadajućom dokumentacijom sukladno Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Javnog poziva te su objavljene na mrežnoj stranici Općine Kotoriba www.kotoriba.hr.

Zahtjevi za dodjelu financijske potpore mogu se podnijeti od dana objave ovog Javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Općine Kotoriba.

Zahtjev za dodjelu financijske potpore podnosi se u zatvorenoj omotnici neposredno ili putem pošte preporučeno, uz naznaku na kojeg se prihvatljivog korisnika odnosi prijava: 

 

OPĆINA KOTORIBA

Jedinstveni upravni odjel

Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba

„Zahtjev za dodjelu financijske potpore za sufinanciranje troškova  stanovanja mladih obitelji s djecom“

ili

„Zahtjev za dodjelu financijske potpore za sufinanciranje troškova  stanovanja mladih obitelji bez djece“

ili

„Zahtjev za dodjelu financijske potpore za sufinanciranje troškova  stanovanja mlade osobe“

Ukupan raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje temeljem ovog Javnog poziva iznosi 19.440,00 eura za najviše deset korisnika.

Rok za dostavu zahtjeva je 21.10.2023. godine ili do dana objave obavijesti o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranju Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

U slučaju iskorištenosti raspoloživih sredstava prije 21.10.2023. godine, Općina Kotoriba će obavijest o iskorištenosti raspoloživih sredstava i zatvaranju Javnog poziva objaviti na službenoj mrežnoj stranici.

V. POSTUPAK DODJELE FINANCIJSKE POTPORE

Financijska potpora po ovom Javnom pozivu dodjeljuje se sukladno postupku i kriterijima propisanim Odlukom o raspisivanju i provedbi Pilot projekta javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za financijsku potporu usmjerenu na sufinanciranje troškova stanovanja mladim obiteljima i mladima u 2023. godini.

Zahtjevi se odobravaju prema redoslijedu zaprimanja, ako udovoljavaju uvjetima Javnog poziva, do iskorištenja raspoloživih sredstava. 

Općina Kotoriba može tražiti dopunu / pojašnjenje dokumentacije iz zahtjeva, nakon čega će se utvrditi udovoljava li zahtjev uvjetima Javnog poziva. 

U slučaju da Korisnik naknadno odustane od dodjele odobrenih bespovratnih sredstava, u razmatranje će se uzeti prvi sljedeći nerazmotreni zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava prema redoslijedu zaprimanja. 

Nakon provedenog postupka pregleda pristiglih zahtjeva, podnositelji zahtjeva bit će obaviješteni o rezultatima istih dostavom Odluke o dodjeli financijske potpore odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva, ukoliko isti ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva, u roku od 8 dana od dana donošenja iste. 

Podnositelji zahtjeva mogu podnijeti prigovor na rezultate Javnog poziva u roku od 8 dana od dana dostave Odluke o dodjeli financijske potpore odnosno Odluke o odbijanju zahtjeva. 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Podnositelj zahtjeva daje Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jer nije dopušteno dvostruko financiranje u slučaju da podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na financijsku potporu za prihvatljive troškove iz Odluke iz drugih javnih izvora.

Dvostruko financiranje podrazumijeva financiranje istih prihvatljivih troškova iz različitih izvora financiranja kako bi se od svih ostvarila financijska potpora. 

Općina Kotoriba zadržava pravo poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Upiti vezani uz javni poziv mogu se ostvariti putem službene e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na adresi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kotoriba, Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba.

                                                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                                      Dario Friščić

OBRAZAC 1 PRIJAVE

OBRAZAC 2 PRIJAVE

OBRAZAC 3 PRIJAVE

OBRAZAC A PRIJAVE

Upute za prijavitelje

mu logo

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica