Odluke općinskog načelnika

 

 

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2022.

Prilog 1. Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S_31_12_2022

 

PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE KOTORIBA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025.GODINE

Prilog 1. Predložak za izradu Provedbenog programa jedinice lokalne samouprave

 

2023.

- Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške potrebe utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Kotoriba

Odluka o oslobađanju plaćanja vrtića za 6 mjesec 2023

Odluka načelnika o naknadama za korištenje javne površine za vrijeme manifestacija 2023

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kotoriba od strane Općine Kotoriba 2023

Odluka o imenovanju i naknadama uredništvu Kotoripskog vijesnika 2023

ODLUKA načelnika o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga 2023

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima 2023.

Odluka o poništenju natječaja zakup poslovnog prostora broj 3

 

2022.

Odluka načelnika o usvajanju Analize upravljanja komunalnom infrastrukturom

- Odluka o blagajničkom maksimumu

Odluka o visini naknada na groblju u Kotoribi 2022.

Odluka o sufinanciranju obnove fasada prosinac 2022

Odluka načelnika o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga 2022 kapitalna ulaganja područje sporta

Odluka načelnika o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga 2022 kapitalna ulaganja ostala područja

Odluka o pristupanju Općine Kotoriba Hrvatskoj zajednici općina

Odluka o odabiru krajnjih korisnika potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla 2022

Upute o načinu komunikacije između Općine i pror. korisnika

Odluka o sufinanciranju obnove fasada u Općini Kotoriba

Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluge

Godišnji plan natječaja u 2022. financiranje udruga iz sredstava proračuna Općine

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za rad udruga u 2022. 

Odluka o raspisivanju natječaja za Referent za proračun i računovodstvo 

Odluka o nabavi službene odjeće komunalni radnik

Odluka o imenovanju povjerenstva za kupnju nekretnina

Odluka o poništenju natječaja za referent za proračun i računovodstvo

Odluka načelnika o naknadama za korištenje javne površine za vrijeme manifestacija

Odluka o privremenom zamjeniku načelnika

- Odluka o isplati pomoći redovnim studentima 2022

Odluka načelnika o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga 2022

Odluka o nabavi službene odjeće pomoćni komunalni radnik

Odluka o imenovanju osobe zadužena za nepravilnosti

Godišnji plan natječaja u 2022. financiranje udruga iz sredstava proračuna Općine

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za rad udruga u 2022.

 

2021.

-Odluka o sufinanciranju obnove fasada u Općini Kotoriba

Odluka načelnika nagrada za sportske uspjehe 2021

Odluka o odabiru krajnjih korisnika potpore male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla

Povjerenstvo za jednostavnu nabavu

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za kapitalne donacije vjerskim zajednicama

Odluka o izradi procjene rizika

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu sufinanciranja obnove fasada

Odluka o oslobađanju plaćanja vrtića za 9 mjesec 2021

Odluka načelnika o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga 2021.

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za kapitalna ulaganja udruga u 2021.

Odluka o imenovanju uredništva Kotoripskog vjesnika 2021. godine

Odluka o imenovanju povjerenstva za provođenje i ocjenjivanje udruga (kapitalna ulaganja) u 2021.

- Odluka o procjeni opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata i ulaganja

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kotoriba od strane Općine Kotoriba 2021.

Javni poziv za financiranje kapitalnih ulaganja udruga 2021. godine

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za kapitalna ulaganja udruga u 2021.

Odluka o privremenoj zamjenici načelnika

Odluka načelnika o dodjeli sredstava za programe i projekte udruga 2021. 

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima 2021.

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za rad udruga u 2021.

Godišnji plan natječaja u 2021. financiranje udruga iz sredstava proračuna Općine 

 

2020.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o visini ekonomske cijene smještaja 2020.

Odluka o osnovici za obračun plaće i popisu poslova Ravnatelja Knjižnice i čitaonice Kotoriba

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba

Odluka o imenovanju ovlaštene pogrebničke službe za opremanje, prijenos, prijevoz, kremiranje i pogreb osobe preminule kao posljedica bolesti COVID-19

Odluka o nabavi službene odjeće komunalni radnik

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina na području Općine Kotoriba 2020.

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe III.izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kotoriba

Odluka o poništenju natječaja za Komunalnog radnika II. - ponovljeno zbog povlačenja prijave

Odluka o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu imovinu i sitan inventar te o obavljanju ispravka vrijednosti nefinancijske imovine  

- Odluka o poništenju natječaja zakup poslovnog prostora mesnica

Odluka o poništenju natječaja za Komunalnog radnika II.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje kapitalnih ulaganja u 2020. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2020. godini

Odluka o oslobađanju roditelja od plaćanja usluga Dječjeg vrtića Kotoriba

- Odluka o protuepidemijskim mjerama na području općine Kotoriba

ODLUKA O MJERAMA SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 NA PODRUČJU OPĆINE KOTORIBA

Odluka o dodjeli blagdanskih poklon paketa Uskrs 2020

Odluka o isplati pomoći redovitim studentima 2020.

Odluka o visini dnevnog zakupa prostora - mjesta za postavljanje štandova i klupa

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za rad udruga u 2020.

Odluka o načinu raspodjele sredstava iz proračuna Općine za financiranje kapitalnih ulaganja udruga na području sporta u 2020. godini

Godišnji plan natječaja u 2020. financiranje udruga iz sredstava proračuna Općine  

Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Kotoriba za 2020. godinu

 

2019.

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMALACA AKATA OPĆINE KOTORIBA ZA 2020. GODINU

Odluka o cijeni zakupnine po djelatnostima na području Općine Kotoriba  

Uputa o načinu komunikacije između Općine Kotoriba i proračunskih korisnika

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Kotoriba 

Procedura o blagajničkom poslovanju 

Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put 

Procedura obračuna i naplate vlastitih prihoda 

Procedura od zaprimanja do plaćanja računa 

Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina na području Općine Kotoriba 2019.

Odluka o visini naknada na groblju u Kotoribi 

Odluka o dodjeli blagdanskih poklon paketa

Odluka Photospot

Odluka o imenovanju uredništva „Kotoripskog vjesnika“ 

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Kotoriba od strane Općine Kotoriba  

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2019. godini

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba za akademsku 2018./2019. godinu

Godišnji plan natječaja u 2019. godini za financiranja projekata i programa koje provode udruge na području Općine Kotoriba iz sredstava proračuna Općine Kotoriba

Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge

 

 2018.

Odluka o visini naknada na groblju u Kotoribi

Plan nabave Općine Kotoriba za 2019. godinu

Odluka o provođenju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kotoriba

Odluka o provođenju natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kotoriba

Odluka o dodjeli financijskih sredstava izravno udrugama u 2018. godini - treći dio

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka

 

2017.

- Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kotoriba

Odluka o dodjeli financijskih sredstava izravno udrugama u 2018. godini - drugi dio

Odluka o dodjeli financijskih sredstava izravno udrugama u 2018. godini

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2018.godini

Odluka o isplati pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba za akademsku 2017./2018. godinu

Odluka o raspisivanju natječaja za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kotoriba na radno mjesto pročelnika/pročelnice JUO Općine Kotoriba

Odluka o načinu raspodjele  raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Kotoriba za 2018. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge 

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kotoriba

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Kotoriba za 2018. godinu

Odluka o visini osnovice za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kotoriba

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o visini ekonomske cijene smještaja djece u Dječji vrtić Kotoriba

Odluka o postupku izrade procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Kotoriba

Odluka o sufinanciranju fizičkih i pravnih osoba troškova tiska „Kotoribskih protokola“ 

Odluka o osnivanju tijela za izradu Strategije upravljanja imovinom Općine Kotoriba za razdoblje 2016. - 2019. godine 

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Kotoriba

Odluka o izmjeni odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Kontakt

Općina Kotoriba

Adresa: Ulica kralja Tomislava 100, 40329 Kotoriba
OIB: 59532160535
tel: 040 682 265

e-mail: opcina@kotoriba.hr 

facebook    youtube

 

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista) Općine Kotoriba

Kalendar događanja

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© 2021 Općina Kotoriba. Sva prava pridržana. Design & Development by Georg

Tražilica